• Nemoj nikome činiti nikakvo zlo, već svima najviše što možeš čini dobro
 • Bog je dobar, On je samo dobar!
 • Zar će ljubav moći djelovati, ako se žaca neugodnosti;
 • Vrlo je važno mnogo razmišljati i sve dobro pregledati, prije nego se kladivo digne. Pogreške na zgradama su često nepopravljive i uvijek štetne!
 • Gola istina, prostodušnost i jednostavnost lijepe su, odvažne, sigurne i ugodne Bogu i ljudima!
 • Ništa na ovom svijetu nije sigurno osim Boga ljubiti, Njemu ugoditi, biti mu savršeno poslušan i u svemu se u njega pouzdavati!
 • Kako su vrijedni sažaljenja oni koji ljube ovaj svijet i traže svoje blaženstvo u stvorenjima. Moje je blaženstvo u Bogu. Jedino u Njemu želim naći svoj mir i savršeno blaženstvo!
 • Bože moje duše! Ništa me ne može rastaviti od ljubavi Tvoje. Ni kušnje, ni trpljenja, ni siromaštvo, ni glad, bolesti, pa ni sama smrt. Ništa! Ni svijet, ni pakao ne će me rastaviti od ljubavi moga Otkupitelja i Boga!
 • Nema ništa čime bih više Presvetu Djevicu mogli častiti do ljubavi prema njenom Sinu; kao što ni Isusu ništa nije milije od ljubavi i čašćenja koje iskazujemo njegovoj Majci!
 • Redovnički život je jedna vrsta neba, gdje se smiju činiti samo sveta djela, djela koja stvaraju svece!
 • Lako je nositi zakrpanu haljinu, ali je teško imati strpljivu dušu!
 • Imajmo uvijek pred očima zajedničko dobro naše Kongregacije!
 • Ako poglavarica ne ide naprijed i ako nije revna, cijela zajednica čami i vene!
 • Volja je Božja da ga savršeno ljubite i svuda slijedite poklonivši mu svu svoju ljubav ... Izvan njega, neka ni uz što ne prione vaše srce!
 • Što koristi dati čovjeku mnogo znanja, a ne naučiti ga da bude dobar?
 • Ugodnost, veselje i neiskazano zadovoljstvo što ga osjećam kad govorim o poučavanju djevojčica, zanose me te zaboravljam sama sebe!
 • Osvojiti jednu jedinu dušu, više je nego stvarati svjetove!
 • Redovnica Naše Gospe imat će prema djeci dušu djevice, a srce majke!
 • Odgajajte ih tako da dobiju nebo i postanu sveci!
 • Da, Božanska Providnosti, dajem ti se bez pridržaja! Hoću da poznajem samo tu Providnost!
 • One su od Naše Gospe, pripadaju Našoj Gospi, za Našu Gospu i po Našoj Gospi!
 • Budite milosrdne samaritanke za sve one koji su postali žrtvom duševne bijede u neznanju!
 • Činite sve iz žeđi za Bogom. Sve kao djelo Božje, koje dugujete Bogu, koje Bog zapovijeda, koje Bog nagrađuje i u kojem Bog ne će naći nikakve nemarnosti!
 • Redovnica Naše Gospe je majka! Nikakva briga ni muka ne smiju umoriti njezinu ljubav! Ona je apostol! Nijedan posao ne smije zaustaviti njezinu revnost!
 • Važne stvari koje moraju trajati, nisu nikad dovršene i zrele u času rađanja!
 • Ne treba mnogo očekivati od čovjeka koji želi da mu večera bude gotova uvijek u isto vrijeme i koji treba za spavanje strunjaču pod sobom, a prekrivač na sebi!
 • Oni koji ne plaćaju rado, imaju uvijek dugove!
 • Prijatelji su veća dragocjenost nego što si vi to možete zamisliti. Ja ih cijenim, poštujem i ljubim kao blago koje je samo nebo poslalo našoj Kongregaciji.
 • Prilika je vješta, varava i brzo prolazi ne čekajući nikoga. A obično nema čuperka na zatiljku, za koji bi je mogao uhvatiti i zadržati kad pobjegne!
 • Skromnost je banka s velikim prihodom!
 • Treba sve primiti sa strpljivošću i zahvaljivati Gospodinu koji sve zlo okreće na naše dobro!
 • Putem ljubavi mogu ići jedino oni koji su obilježeni znakom križa! Ljubav se mora vježbati vjerom i po vjeri!
  Povratak na sve Misao i citati